skip to Main Content

Les presents condicions generals d’ús de la pàgina web, regulen els termes i condicions d’accés i ús de www.hotelancora.net, propietat de Hotel Àncora S.C. inscrita en el Registre Mercantil de Girona,  i amb domicili a C/ Josep Pla, 43, 17230 – Palamós i Codi de Identificació Fiscal número J17516311, endavant, «la Empresa», que el usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliti des de el portal.

En tot cas, l’ús d’aquesta pàgina web és per majors de 18 anys i l’usuari declara que és major d’edat, té plena capacitat per obrar, sap llegir i entén perfectament totes les clàusules que s’incloguin a aquestes condicions generals d’ús. En el supòsit de ser menor d’edat, no pot utilitzar el Portal sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

L’usuari així com l’Empresa, propietària del Portal, podran ser denominats, conjuntament com les Parts o cada un per separat com la Part. L’accés i/o utilització del Portal, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents Condicions generals d’ús. La posada a disposició i/o ús del Portal s’entén, sotmesa al estricte compliments dels terminis recollits a les presents Condicions Generals d’Ús del Portal.

 1. Definicions

Les Parts accepten que els següents terminis tenen el significat que a continuació s’indica:

El Porta: La pàgina web ubicada a la següent direcció d’Internet www.hotelancora.net , així com a qualsevol subdomini o extensió del mateix.

Usuari: Persona que accedeix al Portal i/o utilitza els serveis o informació accessible.

 1. Condicions d’ús

Les presents Condicions Generals d’Ús del Portal regulen l’accés i la utilització del Portal, incloent els continguts i els serveis posat a disposició dels Usuaris en i/o a través del Portal, bé pel Portal, bé pels seus Usuaris, bé per qualsevol tercer. No obstant, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis pot trobar-se sotmès a determinades Condicions Específiques per determinats continguts o serveis.

 1. Modificacions

El Portal es reserva la facultat de modificar a qualsevol moment les Condicions Generals d’Ús del Portal. En tot cas, s’aconsella que consulti periòdicament les presents Condicions Generals d’Ús del Portal perquè poden ser modificades.

 1. Informació i serveis

Els Usuaris poden accedir a través del Portal a diferents tipus d’informació i serveis. El Portal es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís prèvi, la presentació i configuració, la informació i serveis oferts des del Portal. L’Usuari reconeix i accepta expressament que a qualsevol moment el Portal pot interrompre, desactivar i/o anul·lar qualsevol informació o serveis. El Portal realitzarà els seus millors esforços per intentar garantitzar la disponibilitat i accessibilitat al Portal. No obstant, en ocasions, per raons de manteniment, actualització, canvi d’ubicació, etc., pot suposar la interrupció de l’accés al Portal.

El Portal ofereix l’accés a la informació i serveis tal qual, i no facilita cap equip, material o servei per accedir als mateixos. Pel correcte accés i utilització de determinada informació i serveis l’Usuari haurà de descarregar-se en els seus equip determinants programes.

El Portal no intervé en la creació d’aquells continguts i/o serveis prestat o subministrat per terceres parts en i/o a través del Portal, de la mateixa manera que tampoc controla la seva licitud. En qualsevol cas no ofereix cap classe de garantia sobre els mateixos. L’Usuari reconeix que el Portal no és ni serà responsable dels continguts i/o serveis prestats o subministrats per terceres parts en i/o a través del Portal. L’Usuari accepta que el Portal no assumirà cap responsabilitat per qualsevol per perjudicis o danys produïts com a conseqüència de la utilització d’aquesta informació o serveis de tercers.

 1. Cost

Existeixen determinats continguts, dades, informació i serveis que per accedir als mateixos, l’Usuari haurà d’abonar una contraprestació. En aquests casos, el Portal informarà a l’Usuari prèviament.

 1. Obligacions de l’Usuari

L’Usuari haurà de respectar en tot moment els terminis i condicions establertes a les presents Condicions generals d’ús del Portal. De manera expressament l’Usuari manifesta que utilitzarà el Portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se del incompliment de les normes.

L’Usuari s’obliga a no utilitzar la informació i serveis facilitats des del Portal per prendre decisions amb implicacions econòmiques perquè coneix que aquesta informació i serveis no estan actualitzats i poden contenir incorreccions o errors. Així mateix, en aquells casos que es sol·licitin dades o informació s’obliga a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altre persona. L’Usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb fins estrictament personals, privats i particulars. L’Usuari no podrà utilitzar el Portal per activitats contràries a la Llei, la moral i l’ordre públic així com per finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així doncs, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualsevol normativa reguladora del dret de la propietat intel·lectual o industrial.

L’Usuari no utilitzarà el Portal per realitzar actes que recolzin, incitin o promoguin; 1. Actes il·legals o delictius, d’emigratoris, difamatoris, discriminatoris per raons de sexe, raça, religió, creences; 2. Actes violents, pornogràfics, degradants, i/o d’alguna manera, siguin contraris a la moral, les bones costums.

Així doncs, l’Usuari no podrà utilitzar el Portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L’Usuari no utilitzarà el Portal per enviar publicitat no autoritzada pel destinatari.

L’Usuari s’obliga a indemnitzar i a mantenir indemnes al Portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que tingui que fer front al Portal, així com, incloent els honoraris d’advocats i/o procuradors, o de qualsevol tercer, derivades de l’incompliment de les presents Condicions generals per part de l’Usuari.

 1. Disponibilitat de la informació i serveis del Portal

El Portal no garantitza la disponibilitat continua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per motius de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alienes a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el Portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El Portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. D’aquesta manera, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al Portal. Tampoc respondrà als danys produïts per àtacs informàtics o causats per virus que afectes a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel Portal però fabricats o facilitats per un tercer. El Portal podrà, a la seva discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís al accés a la informació i serveis a aquells Usuaris que incompleixin les presents normes.

 1. Responsabilitat del Portal

L’Usuari coneix i accepta que el Portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s’incorporin i ofereixin des del Portal.

Exceptuant els casos que la Llei imposa expressament el contrari, i exclusivament amb la mida i extensió en que ho imposi, el Portal no garantitza ni assumeix responsabilitat alguna respecta als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis del Portal.

En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ser deguts a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents a l’Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o altres.

 1. Dades de caràcter personal

Les dades personals rebudes seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normatives concordants vigents a Espanya.

Les dades personals que obtingui el Portal per la prestació de qualsevol servei o utilització del Portal s’integraran a un fitxer informatitzat, creat i mantingut sota la responsabilitat de Hotel Àncora S.C. Les dades obtingudes seran utilitzades per oferir els serveis sol·licitats i també s’utilitzaran per mantenir informat l’usuari sobre les novetats dels serveis i continguts del Portal, atenen, en el seu cas, a les preferències que l’usuari hagi indicat. L’usuari accepta rebre aquests correus electrònics, sempre que estiguin relacionats amb les preferències indicades o serveis i informació utilitzada per l’Usuari. L’Usuari manifesta de forma expressa que qualsevol dada personal o d’un tercer al que accedeixi, introdueixi, modifiqui o suprimeixi té dret a fer-ho o disposa de l’autorització expressa d’aquest tercer. El Portal informa a l’Usuari que podrà exercís els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que ens hagin facilitat en tot moment, per e-mail info@hotelancora.net o dirigint-se a la següent direcció: C/ Josep Pla, 43 17230 – Palamós.

El Portal adopta pel tractament de les dades tots els mitjans tècnics i organitzatius de seguretat que siguin d’obligació, de conformitat amb l’establert per la legislació vigent.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logotips, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la llei de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles en el Portal corresponen exclusivament a l’Empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos.

En qualsevol cas, el Portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informació de dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. El Portal no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalla a les presents Condicions Generals d’Ús del Portal.

 1. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions.

Les presents Condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb les Lleis d’Espanya. En el cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació espanyola a la seva llei de consumidors i usuaris. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’Usuari desitgi efectuar a l’Empresa titular del Portal s’hauran de realitzar per escrit i s’entendrà que estan realitzades correctament quan hagin estat rebudes al correu electrònic info@hotelancora.net o a la següent direcció C/ Josep Pla, 43, 17230 – Palamós.

13- Nul·litat i ineficiència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa a les presents Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint a les presents condicions generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment no inclosa.

 1. Bona fe y diligència

Les parts es comprometen a complir les seves obligacions i a exercitar els drets que es desprenguin de les presents condicions conforme a les més estrictes exigències de la bona fe i diligència.

Back To Top